Previous Next
آرشیو تعبیر رؤیا
تقدم رتبی فلسفه بر تعبیر

تقدم رتبی فلسفه بر تعبیر

در این‌جا اشاره به این امر لازم است که فلسفه مادر علوم است و در جهت نفی و اثبات تمام علوم نقش اساسی دارد و بعد از اثبات هر علمی، موضوع و مسایل و خصوصیات آن به کارشناسان آن فن سپرده می‌شود، بدون آن که فیلسوف به عنوان فلسفه، دخالتی در آن امور داشته باشدو […]

جایگاه علم تعبیر در میان علوم

جایگاه علم تعبیر در میان علوم

به‌طور کلی، علوم با توجه به نتیجه‌ای که به دست می‌دهند بر دو قسم است: یکی علومی که نتایج کلی دارد و دیگری، علومی که نتایج جزیی خارجی دارد. فقه و مهندسی از زمره دانش‌های نخست است. نتیجه مهندسی، طرحی نسبت به نوع مساحت‌ها می‌باشد و از هر خصوصیت و تشخیصی به‌دور است و فقه […]

رویای جنگ بدر

رویای جنگ بدر

«إذ یریکهم اللّه فی منامک قلیلاً، ولَو اراکهم کثیرا لفشلتم، ولتنازعتم فیالامر، ولکنَّ اللّه سلّم، انَّه علیم بذات الصدور، و إذ یریکمُوهم إذا التقیتم فی اعینکم قلیلاً، ویقلّلکم فی اعینهم لیقضَی اللّه امرا کان مفعولاً، وإلی اللّه تُرجع الامور». ـ به یاد آر آنگاه که دشمنان را در چشم شما کم نمایاندیم و اگر سپاه […]

هماهنگ کننده رویا

هماهنگ کننده رویا

هماهنگ‌کننده رویا و عواملی که می‌تواند در تحقق رویا نقش داشته باشد، نفس آدمی است که با توجهات خود، سراسر امور را رهبری می‌نماید و همه عواملی که در تحقق رویا نقش دارد، همان نیروهای مختلف و قوای فراوان نفس می‌باشد. نفس است که با موجودی خود و با فعلیت‌های فکری و عملی، خویش را […]

نقش صورت در رویا

نقش صورت در رویا

چرا راهیابی به عوالم مثالی بدون ترکیب صورت‌های گوناگون انجام نمی‌پذیرد و چرا آدمی نمی‌تواند واقع را در درون خویش و بدون شکل و صورت و به‌صورت معنا دریابد؟ در پاسخ باید گفت: نفس در همه توجهاتی که دارد بدون قوای خود نمی‌باشد و وی بر تمامی قوای خود عنایت دارد و عمده‌ترین نیروی نفس […]

ارزش رویا

ارزش رویا

ارزش رویا به کیفیت و ثمرات و نماهای مختلف آن است، نه به شغل و منصب و پست و مقام. ممکن است فرد پر شهرتی خواب بی‌ارزشی ببیند و مرد شریفی رویای فرودین و فرد فرودینی رویای مهمی را مشاهده نماید. چنین نیست که افراد برجسته، تمام وجودشان برجسته و افراد فرودست همه وجودشان فرودین […]

رویا و حالات مردم

رویا و حالات مردم

حالات عمومی مردم از جهت خوب و بدی کردار و عقاید و خلق و خو و آب و هوا و مناطق مختلف، در گوناگونی رویاها نقش عمده‌ای دارد. مردم سالم و صالح با مردم فریبکار و حیله‌باز در رویاها مختلف می‌باشند و خواب‌های کفار و صاحبان عقاید ناموزون با رویاهای مومنان بحق می‌تواند تفاوت‌های ماهوی […]

گستره رویا

گستره رویا

بسیار می‌شود که رویای فردی به خود وی ارتباطی ندارد و سرنوشت فرد دیگری را رقم می‌زند. می‌شود که رویای فردی به فامیل، دوست و آشنای آن فرد ارتباط داشته باشد، همان‌طور که می‌شود خواب ساده‌دلی، نقشه آینده جامعه‌ای باشد و یا وضعیت عالم و سلطان و بزرگی را نشان دهد که باید نسبت به […]

اهمیت رویا

اهمیت رویا

کسی که خوابی را می‌بیند، نباید به تعبیر آن بی‌اهمیت باشد و شایسته است توجه لازم را به آن مبذول دارد. رویا می‌تواند نسبت به گذشته و یا آینده نقش عمده‌ای داشته باشد، شوق‌برانگیز یا ترس‌آور باشد و از آن مطلب مهمی به‌دست آید و یا موعظه و نصیحتی را گوشزد نماید که هر یک […]

شرعیت و حجیت رویا

شرعیت و حجیت رویا

در فقه ثابت شده است که خواب و رویا برای شخص خواب‌بیننده یا فرد دیگری الزام عملی یا حجیت شرعی نمی‌آورد و تکلیفی را بر عهده کسی نمی‌گذارد و ترک نمودن چیزی که در خواب به آن امر شده است، معصیت و گناه نمی‌باشد. رویا تنها عوامل روانی و عاطفی و زمینه‌های عقلی را در […]

دیدن خدا در خواب و بیداری

دیدن خدا در خواب و بیداری

اگر کسی بگوید: خدا را در خواب یا در بیداری دیده‌ام، آیا می‌توان گفت: چنین رویت یا رویایی ممکن و درست است یا باید صاحب چنین خوابی را بیمار دانست و ناراحتی روحی و روانی او را تشخیص داد و یا عقاید سنتی برخی از گروه‌ها و مذاهب چنین خواب یا خیالی را در او […]

رویت موجودات مجرد

رویت موجودات مجرد

رویت موجودات مجرد به‌صورت مثالی ممکن است و انواع گوناگونی دارد. ممکن است فردی آخرت، قیامت و صحرای محشر را در خواب ببیند و یا مشاهده کند که وارد بهشت و جهنم شد و یا چهره حوری‌های بهشتی و یا خازنان جهنم و یا حتی خدا را در خواب ببیند. همین‌طور ممکن است معصوم یا […]