Previous Next
آرشیو دانش زندگی
دانش زندگی: جلد یکم: پیشگفتار: چارچوب زندگی سالم

دانش زندگی: جلد یکم: پیشگفتار: چارچوب زندگی سالم

 دانش زندگي جلد يكم     زندگی سالم   پیش‌گفتار کتاب حاضر سبک زندگی سالم را برای عموم فرهیختگان به صورت علمی و روشمند و مبتنی بر اصول درست معرفتی، فلسفی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تجربی ـ که ثمرهٔ تلاشی صافی است ـ ارایه می‌دهد. بر این پایه، در طح مطالب، امور نقلی و تعبدی […]

فصل یکم: مبانی نظری علم زندگی

فصل یکم: مبانی نظری علم زندگی

مبانی نظری علم زندگی  علم زندگی؛ دانشی پایه علم زندگی دانشی مستقل، اصالی و بسیار مهم است که پیش از هر دانش دیگری به عنوان دانشی پایه نیازمند تألیف و تنظیم است. این دانش اصالی بر آن است تا سلامت زندگی را رهنمود دهد؛ به‌ویژه اگر این دانش در راستای آموزه‌های دینی و هماهنگ با […]

فصل دوم: رزق، صفاي باطن و ميانه‌داري

فصل دوم: رزق، صفاي باطن و ميانه‌داري

رزق، صفاي باطن و ميانه‌داري   رزق و روزی رزق و روزی انسان اموری است که نیازمندهای حرکت بر مسیر طبیعی او را سامان می‌دهد که اعم از رزق‌های مادی برای زندگی در ناسوت و رزق‌های معنوی برای حرکت در تمامی عوالمی است که به صورت بی‌نهایت پیش رو دارد. بر این پایه، رزق و […]

فصل سوم: عشق، شكيبايي و زندگي سالم و گوارا

فصل سوم: عشق، شكيبايي و زندگي سالم و گوارا

عشق، شكيبايي و زندگي سالم و گوارا  زندگی پدیده‌ها طبیعت و ناسوت دارای زندگی و حیات است. حیات در تمامی پدیده‌های ناسوتی سریان دارد. چیستی حیات هنوز که هنوز است ناشناخته است. در اسمای پروردگار این «حی» است که بعد از «سلام» پیش از تمامی اسما قرار دارد و ام و امام آن‌ها شناخته می‌شود. […]

فصل چهارم: تناسب‌ها و آسيب‌هاي زندگي

فصل چهارم: تناسب‌ها و آسيب‌هاي زندگي

تناسب‌ها و آسيب‌هاي زندگي   زیبایی و لذت زندگی زیبایی از آن جهت که زیبایی است و نیز لذت از آن جهت که لذت است هیچ گاه در دین ناپسند دانسته نشده است. هر کسی از هر چیزی لذت نمی‌برد، بلکه هر کس از چیزی که مناسب وی است لذت می‌برد؛ چنان‌چه سگ از استخوان […]

فصل پنجم: باطن ؛ بعد معنوي و اقتدار نفس مجرد آدمي

فصل پنجم: باطن ؛ بعد معنوي و اقتدار نفس مجرد آدمي

بعد معنوي و اقتدار نفس مجرد آدمي     بُعد تجردی انسان انسان در بدن مادی خود محدود نمی‌باشد و افزون بر آن، بعدی تجری دارد که در بدن مادی وی تصرف می‌کند و آن را به همین اعتبار «نفس» می‌گویند. دلیل بر وجود نفس و تجرد آن آگاهی و علم آدمی وست که اوصاف […]

فصل ششم : زن و زندگي

فصل ششم : زن و زندگي

  دانش زندگی  تمایز جنسیتی زن و مرد میان زن و مرد در جنسیت تمایز است؛ به‌گونه‌ای که می‌شود گفت آفرینش نقطهٔ مشترکی میان این دو جنس نگذارده است. این تمایز در (۲۴۰) تمامی توانمندی‌های ذهنی و جسمی و عناصر تشکیل دهنده قابل بررسی است. اگر به دقت فلسفی به آفرینش زن و مرد نگاه […]

فصل هفتم : بدافزارهاي جبهه باطل

فصل هفتم : بدافزارهاي جبهه باطل

   ابزارهای نفسانی جبههٔ باطل جبههٔ حق قوانین خود را بر اساس حقیقت‌ها تشریع کرده است. احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد حقیقی است و پدیده‌ها را به مصالح حقیقی می‌رساند و آن‌ها را از مفاسد واقعی دور می‌دارد؛ بنابراین طبیعت احکام قدسی آن هماهنگ با طبیعت پدیده‌هاست که زمینهٔ واقعی رشد و شکوفایی استعدادهای […]

فصل هشتم : رهايي از ناسوت با نيروي عبادت و عشق

فصل هشتم : رهايي از ناسوت با نيروي عبادت و عشق

  نقش پدیده‌های نامرئی در سلامت زندگی غیر از ناسوت، عوالم تجرّدی فراوان و پدیده‌های مثالی، نوری و مفارقی بسیاری است که بسیاری از آن قدرت دخالت در زندگی انسان‌ها و زیست‌محیط او را دارند. شمار این عوالم و پدیده‌های آن چنان فراوان است که حتی ادراک کلی آن در خور ذهن‌های محقّق و واصل […]

فصل نهم: صنعت انسان‌پروري و مديريت بحران

فصل نهم: صنعت انسان‌پروري و مديريت بحران

صنعت انسان‌پروري و مديريت بحران   تربیت کودک کودک شیرینی زندگی را می‌آفریند و به خانواده نشاط، امید و گرمی می‌بخشد. درد بی‌فرزندی و یأس و ناامیدی از داشتن فرزند بسیار رنج‌آور است. چنین کسی توان مقاومت زیاد در برابر مشکلات زندگی را از دست می‌دهد و بی‌فرزندی او را سرد، خسته و سست می‌کند. […]

فصل دهم: حيث ظهوري ، حيات ديني و ولایت انسان

فصل دهم: حيث ظهوري ، حيات ديني و ولایت انسان

حيث ظهوري و حيات ديني  بن‌مایهٔ سلامت زندگی؛ توجه به حیث ظهوری اگر بخواهیم تعریف درستی از دانش زندگی داشته باشیم نخست باید غایت زندگی را بدانیم؛ زیرا تعریف علم مبتنی بر شناخت موضوع و غایت آن است. برای یافت معنای درست زندگی هم در جهت علت فاعلی و هم در جهت علت غایی توجه […]

فصل یازدهم: جامعه و نزاع حق و باطل

فصل یازدهم: جامعه و نزاع حق و باطل

جامعه و نزاع حق و باطل  خانواده حکمت ـ که همان زندگی بر اساس اندیشه و استحکام است ـ سراسر زندگی بشر را در بر دارد که شامل سه جهت: فردی، خانوادگی و عمومی ـ اجتماعی می‌شود و نقطهٔ شروع سیر آن، فرد و نهایت وجود ناسوتی آن، جامعه و اجتماع است. در زندگی فردی، […]