Previous Next
آرشیو نقد و بررسی نظام حقوق زن در اسلام
قانون های بشری، مجلس، و ابداع رشته ای به نام پیرایه شناسی

قانون های بشری، مجلس، و ابداع رشته ای به نام پیرایه شناسی

شهید مطهری: «انسان‌ها نمی‌توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع کنند و نه می‌توانند از خود سلب و اسقاط نمایند. از تصویب مجلسین و قوای مقننه گذشته؛ یعنی چه؟(۱) ـ  بررسی و نقد :  قانون‌های بشری در واقع برآیند زمینه فلسفی دانش‌مندان است. برای این که آن نظریه‌ها ارگانیسم اجتماعی و ضمانت اجرایی […]

عدالت و حقوق طبیعی افراد

عدالت و حقوق طبیعی افراد

شهید مطهری: «عدالت غیر از احساسات با چیزی دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است و برای آن که عدالت وجود خارجی داشته باشد، باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند.»(۱) ـ  بررسی و نقد :  این سخن به وحی می‌ماند. چقدر زیبا، علمی، الهی و آسمانی است. […]

تفاوت شرقی ها و غربی ها

تفاوت شرقی ها و غربی ها

شهید مطهری: «یکی از تفاوتهای روحیه شرقی و غربی در این است که شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفته اخلاق است و غرب شیفته حقوق، شرقی به حکم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می‌شناسد که عاطفه بورزد، گذشت کند، هم‌نوعان خود را دوست بدارد، جوان‌مردی به خرج […]

سعادت زن و مرد

سعادت زن و مرد

شهید مطهری: «آن‌چه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یک‌دیگر نیستند؛ جهان برای آن‌ها یک جور نیست، خلقت و طبیعت، آن‌ها را یک‌نواخت نخواسته است و همین جهت را ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از […]

معنای تشابه و تساوی

معنای تشابه و تساوی

شهید مطهری: «تشابه نه؛ تساوی آری.»(۱) ـ  بررسی و نقد :  باید نخست روشن ساخت که تساوی به چه معناست. اگر به این معناست که خداوند هیچ حقی از زن نسبت به شأن خود که رتبه دوم آفرینش است و با این وجود در ذات خود انسان است فروگذار نکرده؛ همان‌طور که از مرد هم […]

رتبه زن و مرد

رتبه زن و مرد

شهید مطهری: «قرآن درباره آدم، اول می‌گوید: «همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس او قرار دادیم. در قرآن از آن‌چه در بعضی کتب مذهبی هست که زن را از مایه‌ای پست‌تر از مایه مرد آفریده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده‌اند و […]

رابطه اجتماع و فلسفه

رابطه اجتماع و فلسفه

شهید مطهری: «قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را درباره جهان و انسان و اجتماع که سه موضوع اساسی فلسفه است.»(۱) ـ  بررسی و نقد :  اجتماع از موضوعات اصلی فلسفه نیست. سه موضوع اصلی فلسفه، خدا، جهان و انسان است. اجتماع را ۱-پیشین، ص ۱۱۷٫ (۱۸) نمی‌توان اصل جدایی از انسان و جهان […]

حقوق زن و مرد

حقوق زن و مرد

شهید مطهری: «نهرو نخست وزیر فقید هند عقاید ضد مذهبی داشته است و به هیچ دین و مذهبی معتقد نبوده است. از گفته‌های وی چنین برمی‌آید که چیزی که وی را از مذهب متنفر کرده است جنبه دُگم و یک‌نواختی مذهب است. نهرو در اواخر عمر در وجود خود و در جهان یک خلأ احساس […]

ازدواج دایم و موقت

ازدواج دایم و موقت

حرم‌سرا و ازدواج موقت شهید مطهری: «اولین عامل حرم‌سراسازی تقوی و عفاف زن است»(۱). ـ  بررسی و نقد :  آن‌چه سبب ایجاد حرم‌سرا شده است، تقوی و عفاف زن نبوده، بلکه قدرت استثمار مرد و گوناگونی چهره‌های لذت‌بری مردان هوس‌ناک از زنان حرم‌سرا بوده است. غرب نیز به شکل دیگری زنان را به استثمار در […]

نقد کتاب نظام حقوق زن در اسلام: نیرومندی جسم زن

نقد کتاب نظام حقوق زن در اسلام: نیرومندی جسم زن

نقد کتاب نظام حقوق زن در اسلام(شهید مطهری) نیرومندی جسم زن شهید مطهری: «زن مظهر مطلوبیت و پاسخ‌گویی آفریده شده است؛ بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است»(۱). ـ  بررسی و نقد : جسم زن ضعیف نیست. نظام آفرینش، زن و مرد را کامل‌کننده […]