قرب نهان

جز علوم صوري، آنچه به طور مداوم و بي وقفه مرا از طفوليت تا حال به خود مشغول داشته، حضرت حق، حقايق معنوي، علوم رباني،‌ علم تعبير و ولايت،‌ رموز اسما و صفات الهي و انس و حضور باطني با قرآن كريم بوده است. اين كه هم اينك با كتابهاي من مخالفت مي شود و مي گويند اين موسيقي، روان شناسي، تعبير خواب، تفسير، مباحث ولايت و ديگر امور در جايي نبوده است، راست مي گويند؛ چون من اين دانش ها را از جاي ديگري آورده ام و آن را به دانش هاي امروزي ربط داده ام….

قرب نهان
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising