مدیریت زنان

مدیریت زنان

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مرد بودن کارگزاران

خط ۳۰۱ : ولی‌فقیه و مرجع دینی باید مرد باشد و حاکمیت و مدیریت‌های کلان و سمت‌های اجتماعی و عناوین تابع آن که نیازمند مدیریت عقلانی و وقار دایمی دارای سنجش و سبر و تقسیم و مقایسه و حلم و بردباری است و در مسایل بی‌درنگ به یقین و اطمینان به دیگران یا به خود نمی‌رسد، به زنان که طبیعت آنان مرکز دایرهٔ عاطفه و چرخش دورانی احساس که عجله و کندی و ترس و تهور و خستگی و شیفتگی و درگیر امروز عمل شدن و نادیده‌گرفتن اندیشه و غفلت از دوراندیشی را با هم دارد، نمی‌رسد؛ مگر به‌صورت موردی که فقیه در جایی بخواهد با استفاده از این گزینه‌ها، مصلحتی را تحقق دهد یا در مقام مشاوره با نخبگان علمی و تخصصی آنان به‌خصوص در حوزهٔ مسایل زنان باشد که البته در این موارد تنفیذ حکم با فقیه مرد است و زن دارای حاکمیت تنفیذ نمی‌باشد.

مدیریت زنان

(۲۶۴)

خط ۳۰۲ : مدیریت امور مربوط به زنان و متناسب با جنسیت آنان، در اختیار زنان می‌باشد و مردان نمی‌توانند متصدی این‌گونه مدیریت‌ها گردند. در همین امور نیز زنان دارای سمت حاکمیتی و قدرت تنفیذ نمی‌باشند و این سمت‌ها و قدرت تنفیذ آن‌ها در اختیار فقیه است و زن تنها متصدی در اجراست. زن می‌تواند به مقام اجتهاد برسد و در این صورت، تقلید بر وی حرام است، اما همان‌گونه که گذشت زن به سمت اجتماعی مرجعیت یا زعامت و رهبری نمی‌رسد. زنانی می‌توانند سمت مدیریتی شغل‌های متناسب با جنس زن را بر عهده بگیرند که دارای صفات زنانه باشند و صفات مردانه در آن‌ها برجسته و غالب نباشد.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising