ممنوعیت تبلیغ اشرافی‌گری و دنیاگریزی

ممنوعیت تبلیغ اشرافی‌گری و دنیاگریزی

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

خط ۱۹۷ : مصرف درست، پشتوانهٔ تولید و بخشی از گردش طبیعی اقتصاد است و از آن حمایت و تبلیغ می‌شود؛ اما تجمل‌گرایی در ناحیهٔ افراط و دنیاگریزی بیمار و منفعل در ناحیهٔ تفریط، هر دو مردود می‌باشد و نمی‌توان از آن در رسانه‌ها و در شکل‌های هنری تبلیغ کرد.

(۲۱۳)

خط ۱۹۸ : در نظام ولایی، افراد محبوب جامعه و سلبریتی‌ها و هنرمندان و مشاهیر و معاریف نمی‌توانند در صف جبههٔ باطل مبارزهٔ روانی و تبلیغی این اقتصادها درآیند و برای اقتصاد سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم و سیستم اقتصاد اشتراکی و دیگر مکاتب اقتصادی که با اقتصاد ولایی تقابل دارند و نیز برای امور تجملی و لاکچری اشرافی و استکباری، مدل شوند و از فرهنگ آن تبلیغ نمایند و مظاهر آن را به خود بگیرند و جامعه را به نمادها و نمودهای اقتصاد غیرولایی و طاغوتی و به خلق و خوی استکباری بکشانند.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising