ذکر قدرت و اراده در زمینهٔ امور دنیوی، عشق و کمالات

ذکر قدرت و اراده در زمینهٔ امور دنیوی، عشق و کمالات

«إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُکمْ وَهُوَ عَلَی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ»(۱).

ـ بازگشت شما به سوی خداست و او بر هر چیزی تواناست.

آیهٔ شریفه از آیات ذکر است و اگر به یک نفَس و به صورت خفی خوانده شود، در زمینهٔ امور دنیوی، تمتعات، عشق و کمالات، سبب قدرت و اقتدار می‌شود.

بیان: این آیه برای کسانی که ضعف قوای جنسی دارند مناسب است. هم‌چنین کسی که ضعف نفس دارد یا خواب طولانی دارد یا گرفتاری‌های فراوانی دارد می‌تواند ضعف خود را با مداومت بر قرائت آیهٔ شریفه به گونهٔ گفته شده برطرف نماید و به کارهای خود سامان ببخشد.

خداوند در این آیه صمیمی صحبت نمی‌کند و «إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُکمْ» می‌گوید و نه «إلی» یا «إلیه» و با جعل مماثل می‌توان آن را به صورت «هو مرجعکم» یا «أنا مرجعکم» یا «إلیه المصیر» گفت. ذیل آیه از صدر آن مهم‌تر است که می‌فرماید: «َهُوَ عَلَی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ». ذکر قرار دادن این فراز به تنهایی قدرت می‌آورد. بهتر است این فراز را نیز ذکر خفی قرار داد.

  1. هود / ۴٫
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising