دیوان عشق و معرفت | غزليات

دیوان عشق و معرفت | غزلیات

 

دفتر شعر در قالب غزل.

دیوان عشق و معرفت | غزلیات | جلد يكم

 

دیوان عشق و معرفت | غزلیات | جلد دوم

 

دیوان عشق و معرفت | غزلیات | جلد سوم

 

دیوان عشق و معرفت | غزلیات | جلد چهارم

 

دیوان عشق و معرفت | غزلیات

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : دیوان عشق و معرفت
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ج.‬
‏شابک : دوره: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۴-۴ ؛ ‏‫ج.۱: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۰-۶ ؛ ج.۲: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۱-۳ ؛ ج.۳: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۲-۰ ؛ ج.۴: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۳-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۰۰۱۷
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising