ديوان سوز و ساز | قصايد

دیوان سوز و ساز | قصاید

 

دیوان سوز و ساز | قصاید

 

دیوان سوز و ساز | قصاید

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : سوز و ساز (قصاید)
‏مشخصات نشر : تهران :‌انتشارا ت صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۳ص.‬
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۹۷-۰۱۰-۶‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۰۳۳۸
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising