من از ترشی سیر بسیار استفاده می‌کنم. ترشی سیر را خودم در سرکه می‌ریزم. ترشی‌هایی را که هم‌اکنون استفاده می‌کنم برای ده سال پیش است.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising