خاک کاشان و لزوم کار مضاعف

کاشان عقرب‌پرور است. خاکی که عقرب پرورش می‌دهد کم‌تر خاصیتی برای پرورش انسان‌های بزرگ به صورت غالبی دارد و اگر کسی از این شهر رشد کرده باشد، همت و تلاشی مضاعف داشته است.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising