كسى كه اجتماعى نيست، مشكل دارد و اجتماعى بودن، صفت كمال افراد برجسته است. هرچند این امر آدابی دارد.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising